بیمارستان رادیوتراپی و آنکولوژی ایران مهر

متخصص پزشکی هسته ای

بیرجند ، خیابان غفاری

موقعیت روی نقشه :

بیرجند ، خیابان غفاری

05631626810    

نظرات کاربران :