بانک ملی مسجداعظم ارومیه - کد: 5110

بانک

آذربايجان غربی ، ارومیه ،خیابان بعثت ، روبروی مسجداعظم ، اول بازار

موقعیت روی نقشه :

آذربايجان غربی ، ارومیه ،خیابان بعثت ، روبروی مسجداعظم ، اول بازار

04432222116    

نظرات کاربران :