دکتر فریدالدین معصومی

پزشک عمومی، جراح عمومی

رودهن.بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات، خیابان رجائی

موقعیت روی نقشه :

رودهن.بلوار امام خمینی، روبروی مخابرات، خیابان رجائی

09121542580    

نظرات کاربران :