کبابی ناب

کبابی ، جیگرکی

بابل ، خیابان جانبازان ، نرسیده به اتومبیل کرایه توحید

موقعیت روی نقشه :

بابل ، خیابان جانبازان ، نرسیده به اتومبیل کرایه توحید

01132395545    

نظرات کاربران :