کبابسرای حسن پورکریم و پسران

کبابی ، جیگرکی

بابلسر،بلوار شهید شریفی جنب مصلی

موقعیت روی نقشه :

بابلسر،بلوار شهید شریفی جنب مصلی

01135255477    

نظرات کاربران :