جایگاه شرکتی یک تبریز

نفتگاز (گازوئیل)

تبریز - جاده پالایشگاه - داخل انبار نفت

موقعیت روی نقشه :

تبریز - جاده پالایشگاه - داخل انبار نفت

   

نظرات کاربران :