جایگاه نگین آذربایجان

بنزین | گاز (CNG)

تبریز - بلوار آذربایجان - نرسیده به میدان آذربایجان

موقعیت روی نقشه :

تبریز - بلوار آذربایجان - نرسیده به میدان آذربایجان

041-32672000    

نظرات کاربران :