جایگاه نفتگاز ( گازوئیل ) - ویژه پایانه

نفتگاز (گازوئیل)

ترمینال جنوب

موقعیت روی نقشه :

ترمینال جنوب

55185495    

نظرات کاربران :