جایگاه سنتو اسدی

گاز (CNG) | بنزین

تبریز - جاده سنتو - بعد از سه راهی اره گر

موقعیت روی نقشه :

تبریز - جاده سنتو - بعد از سه راهی اره گر

0411-5561110    

نظرات کاربران :