کبابی مجنون

کبابی ، جیگرکی

بابل ، کمربندی غربی ، نبش کوچه توحید 58 ، نرسیده به خیابان بهشتی

موقعیت روی نقشه :

بابل ، کمربندی غربی ، نبش کوچه توحید 58 ، نرسیده به خیابان بهشتی

09111145188    

نظرات کاربران :