درمانگاه بهداشتی قاضیلر

درمانگاه، کلینیک، ساختمان پزشکان

میدان شباهنگ ، خیابان رجایی

موقعیت روی نقشه :

میدان شباهنگ ، خیابان رجایی

   

نظرات کاربران :