پمپ گاز CNG عصمتیه

گاز (CNG)

مشهد ، بزرگراه میثاق ، بلوار عصمتیه، ابتدای بلوار سمت راست

موقعیت روی نقشه :

مشهد ، بزرگراه میثاق ، بلوار عصمتیه، ابتدای بلوار سمت راست

   

نظرات کاربران :