جستجوی کسب و کار

جایگاه سوخت

شهرداری 2 - پلیس راه

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

شهرداری شبستر

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

جایگاه صفدری وایقان

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه شبستر1

شبستر - جاده شبستر - صوفیان

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه قربانی ارومیه

نرسیده به گمرک سرو

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

فیض اله امامی

- اصلاندوز روستای التان کیلو متر 12 - جاده پارس آباد

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

شیخ اسماعیل سیسی

جاده صوفیان- شبستر

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه مصطفوی

ارومیه ابتدای شهرک بالو

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین


جایگاه سوخت

شهرداری خامنه

گاز (CNG)


جایگاه سوخت

آذربایجان

ارومیه ابتدای جاده سلماس

گاز (CNG) | بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه حسن زاده

ارومیه بلوارشهید باهنرنرسیده به4راه برق

بنزین


جایگاه سوخت

جایگاه ورزند

2کیلومتر پارس آباد

نفتگاز (گازوئیل) | بنزین